အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၈၀)၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ (၂၆-၁၀-၂၀၂၃)