အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးသင်တန်းပို့ချစဉ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ (၁၆-၁၀-၂၀၂၃ မှ ၁၀-၁၁-၂၀၂၃ ထိ)