ပြည်တွင်းရှိ STOP Ransomware တိုက်ခိုက်ခံထားရသူများအတွက် သတင်းကောင်း

STOP Ransomware သည် Windows Activator များနှင့် Software များ၏ Crack ဖိုင်များကို အသုံးပြုသူများအား တိုက်ခိုက်ပါသည်။

ပထမဆုံး STOP Ransomware ၏ တိုက်ခိုက်ခံရသော ဖိုင်များတွင် .STOP extension များဖြင့် လာတတ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အောက်ပါ extension များဖြင့် တိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုး ဖြစ်လာပါသည် -

.STOP, .SUSPENDED, .WAITING, .PAUSA, .CONTACTUS, .DATASTOP, .STOPDATA, .KEYPASS, .WHY, .SAVEfiles, .DATAWAIT, .INFOWAIT, .puma, .pumax, .pumas, .shadow, .djvu, .djvuu, .udjvu, .djvuq, .uudjvu, .djvus, .djvur, .djvut .pdff, .tro, .tfude, .tfudeq, .tfudet, .rumba, .adobe, .adobee, .blower, .promos, .promoz, .promock, .promoks, .promorad, .promok, .promorad2, .kroput, .kroput1, .charck, .pulsar1, .klope, .kropun, .charcl, .doples, .luces, .luceq, .chech, .proden, .drume, .tronas, .trosak, .grovas, .grovat

တိုက်ခိုက်ခံရသော ဖိုင်များတွင် Ransomware က Unique ID များထည့်ပေးလိုက်ပြီး ယခုအခါ အောက်ပါ Unique ID (၁၃)မျိုးဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံရသော ဖိုင်များကို STOP Decryptor ဖြင့် မူလအတိုင်း ပြန်လည်ရရှိနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်-

.

(၁) 6se9RaIxXF9m70zWmx7nL3bVRp691w4SNY8UCir0

(၂) D02NfEP94dKUO3faH1jwqqo5f9uqRw2Etn2lP3VB

(၃) TLuCxxAdd5BLXYWIvnjsWaCNR5lWoznhlRTSott1

(၄) cZs3TaUYZzXCH1vdE44HNr1gnD2LtTIiSFFYv5t1

(၅) 0h7mFQcjRC3pDgsRcrWZ7K7bdAgvgDosJ24DmXt1

(၆) upOacGl1yOz9XbrhjX9UR2M0j8i03YwVB0pXr1t1

(၇) neFMH56G5TY6gLqHS6TpWwfIPJF1mKg4FvpeNPt1

(၈) 0h7mFQcjRC3pDgsRcrWZ7K7bdAgvgDos224DmXt1

(၉) rdSXuFaXQZ5zsBX7nzxYC2hgkTkducsD7tuV95t1

(၁၀) AlMcLobh5J6wVB2Iy10guKr1kpSuFBWfXIsI6Et1

(၁၁) abIsuTknpjAqoGRR7OZL5HDDmc843XjBxrQOIot1

(၁၂) dLoJuwk26P2wogGWZREN7JEyvljcvICqcYfwIft1

(၁၃) sC0oYeg1wSkjbjkEwQcxTXzA0EOp8Tnc35seYQt1

.

STOP Decryptor Tool အား အောက်ပါ link တွင် Download လုပ်ယူနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည်။

https://download.bleepingcomputer.com/demonslay335/STOPDecrypter.zip

1